ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Faculty of Engineering, Thammasat University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Engineering, Thammasat University.
  • banner5
  • banner3
  • Banner1
  • Banner2

ข่าวสารและกิจกรรม

Che-800

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี รับสมัครภาคการศึกษาที่ 2/2560

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาคการศึกษาที่ 2/2560
Phd-800

ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560
banner60-slide-3_%281%29

ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560

ทุนเรียนฟรี ระดับปริญญาโท วิศวกรรมเคมี ปีการศึกษา 2560

ทุนเรียนฟรี ระดับปริญญาโท วิศวกรรมเคมี ห้องแลปไบโอพอลิเมอร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในหลักสูตรวิศวกรรมเคมี ประจำปีการศึกษา 2560
Che_60

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี รับสมัครปีการศึกษา 2560

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ทุนการศึกษา “กองทุนการศึกษาศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ไชยเวช”

กองทุนการศึกษาศาสตราารย์ ดร.ปราโมทย์ ไชยเวช รับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2-4

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม เรียนวันเสาร์- อาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา ปี 2559 (รอบที่ 2)

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการปกติ) เรียนวันจันทร์-ศุกร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559