ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

                                                                    

                           ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2535 ปัจจุบันภาควิชาฯได้ผลิตวิศวกร ออกไปทำงาน ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเคมี พลังงาน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น หลักสูตรวิศวกรรมเคมีของเราเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น โดยนักศึกษาสามารถเลือกเน้นในการวิจัยเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หรือเน้นในการแก้ปัญหาจริงในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ หรือเน้นศึกษาวิชาโท เช่น เศรษฐศาสตร์ พานิชศาสตร์ นิติศาสตร์ เป็นต้น อันเป็น ตัวอย่างของหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                        ในปี 2540 ภาควิชาฯได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมเคมีมหาบัณฑิต มุ่งเน้นในการทำวิจัย โดยนักศึกษา จะได้ทำงานวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทายต่างๆ ตัวอย่างงาน วิจัยซึ่งคณาจารย์ในภาควิชาฯให้ความสนใจได้แก่ วิศวกรรมชีวภาพ โพลิเมอร์และวัสดุศาสตร์ พลังงานและการเผาไหม้ ตัวเร่งปฏิกิริยา กระบวนการแยกและสมดุลสถานะ การคำนวณแบบจำลองโดย คอมพิวเตอร์
                       ในปี 2549 ภาควิชาฯ ได้เปิด หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการพลังงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้วิศวกร ผู้ประกอบการ มีความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ในการจัดการกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

                     ในปี 2555 ภาควิชาฯ ได้เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษาที่จบปริญญาโทสาขาดังกล่าวได้ศึกษาต่อเพิ่มเติม ไปรับใช้ประเทศชาติ และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดต่อไป
                   ***ภาควิชาฯ ของเรานั้น ถือว่าเป็นภาควิชาขนาดเล็ก ซึ่งเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษาปริญญาตรี และนักศึกษาปริญญาโทรู้จักและมีความใกล้ชิดกัน และเปิดโอกาสให้มีรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน ตลอดจนร่วมกันคิดและช่วยกันแก้ปัญหา ในปัจจุบันปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 207 คน ระดับปริญญาโท/เอก จำนวน 183 คน และจะมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งภาควิชาตระหนักดีว่าจะต้องพัฒนาการเรียนการสอนให้ก้าวไกลตลอดไป

                                       ท่านสามารถติดสอบถามภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้โดย โทร.02-564-3002-9 ต่อ 3120  มือถึอ 085-042-0529

                                                                             Facebook : www.facebook.com/Chemengrtu

                                                       

                                               4  

 

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้