ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

นักศึกษาหรือผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ได้ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 

เอกสารแนบ:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 2552
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 2556