ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

                          

นักศึกษาหรือผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถดาวน์โหลดหลักสูตรต่าง ๆ ได้ในไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ตามรายละเอียดดังนี้

1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการปกติ)

2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (โครงการพิเศษ)

3.หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้​อม (หลักสูตรนานาชาติ)

 

เอกสารแนบ:
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี
ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (โครงการพิเศษ)
ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้