ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

                          

นักศึกษาหรือผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถดาวน์โหลดหลักสูตรต่าง ๆ ได้ในไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ตามรายละเอียดดังนี้

1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการปกติ)

2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (โครงการพิเศษ)

3.หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้​อม (หลักสูตรนานาชาติ)

 

เอกสารแนบ:
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้