ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

กิจกรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1.กิจกรรมแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีต่าง ๆ

2.กิจกรรมกิจอาสา ได้แก่ การปลูกต้นไม้รอบมหาวิทยาลัย, การปลูกป่าชายเลน ฯลฯ

 

3.กิจกรรมอาจารย์พบนักศึกษา

4.กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างสาขาต่าง ๆ