ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

                นักศึกษารดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี่ (ปี 1)

 นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ปี 1)

นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ปี 2)

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้