ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

                              

ตารางสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ตามรายละเอียดดังนี้

1.ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี
2.ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3.ระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

 

เอกสารแนบ:
ปริญญาโท (วิศวกรรมเคมี)
ปริญญาโท (เทคโนโลยีการจัดการพลังงานฯ
ปริญญาเอก เทคโนโลยีการจัดการพลังงานฯ (หลักสูตรนานาชาติ)

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้