ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ ด่านวานิชกุล

panu62
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3123 Fax: +66-0 2564 3024

การศึกษา:
(2537) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2541) M.Eng. (Chemical Engineering) University of Delaware, DE, U.S.A.
(2546) Ph.D. (Chemical and Biomolecular Engineering) University of Pennsylvania, PA, U.S.A.

รายวิชาที่สอน :
Chemical Engineering Thermodynamics II / Introductory Nanotechnology/
Advanced Thermodynamics/ Intermediate Transport Phenomena

รางวัล :
2014 รางวัลดีเด่นอันดับหนึ่ง ในการประกวดโครงงานนวัตกรรม STITA ครั้งที่ 7 จัดโดย สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท SCG Chemicals และ DOW Chemical
2010 รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2009 รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับชมเชย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2008 Best Paper Award in IAENG Transactions on EngineeringTechnologies, Hong Kong
2006 รางวัลครูดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1996 ทุนศึกษาต่อปริญญาโท-เอก จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานวิจัยที่สนใจ :
เธอร์โมไดนามิกส์เชิงสถิติ
เธอร์โมไดนามิกส์เชิงสถิติในการศึกษาโครงสร้างของสารตลอดจนสมบัติทางเธอร์โมไดนามิกส์ของสาร การจำลองระบบระดับโมเลกุลด้วยวิธีมอนที คาร์โล การจำลองการตกทับของเส้นใยนาโนในการผลิตเมมเบรนรูพรุน การดูดซับแบบผันกลับไม่ได้
เทคโนโลยีการดูดซับ
การดูดซับของวัสดุเหลือใช้ทั้งในแบบกะและแบบไหลต่อเนื่อง การใช้ยางใช้แล้วและเถ้าไพไรไลซิสของยางใช้แล้วเป็นตัวดูดซับ การดูดซับโปรตีนบนเส้นใยนาโน ทฤษฎีการดูดซับแบบสมดุลและไม่สมดุล

นาโนเทคโนโลยี
การผลิตเส้นใยนาโนด้วยวิธีการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตและการใช้ประโยชน์เส้นใยนาโน และการใช้ประโยชน์จากเส้นใยนาโนในด้านต่างๆ ได้แก่ การปลดปล่อยสารเคมี การตรวจวัดไอระเหย การกรองอนุภาคขนาดเล็กมากๆ การย่อยสารด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสง เป็นต้น การผลิตอนุภาคนาโนของเงินและทองแดง

เทคโนโลยียางธรรมชาติ
การใช้วัสดุเหลือใช้เป็นสารตัวเติมในยางคอมปาวด์ เช่น ยางใช้แล้ว เถ้าไพโรไลซิส และอื่นๆ การใช้สารทดแทนกรดซัลฟิวริกในการจับก้อนหางน้ำยาง การใช้ประโยชน์จากหางน้ำยาง เช่น การทำยางโปรตีนต่ำจากหางน้ำยางด้วยวิธีการสกัดด้วยพอลิเมอร์ทั้งในระบบปั่นเหวี่ยงและการไหลต่อเนื่อง การแพร่ผ่านยาหรือสารเคมีผ่านฟิล์มยาง การสังเคราะห์อนุภาคนาโนโดยใช้น้ำยาง และการสกัดสารที่เป็นประโยชน์ในน้ำเซรั่ม

เธอร์โมไดนามิกส์เชิงสถิติ /เทคโนโลยีการดูดซับ/นาโนเทคโนโลยี/เทคโนโลยียางธรรมชาติ

Website: https://sites.google.com/a/engr.tu.ac.th/panu-danwanichakul/

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้