ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน สิริธีรศาสน์

prodpran
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3130 Fax: +66-0 2564 3024

วท.ม. เคมีวิศวกรรม(เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. เคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Fuel, Energy and Combustion

Website: http://prodpran.che.engr.tu.ac.th/

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้