ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา รุ่งโรจน์นิมิตชัย

supitcha
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3133 Fax: +66-0 2564 3024

1999 – 2003 Osaka University, Osaka, Japan, PhD. (Material and Life Science)
1999 – 2001 Osaka University, Osaka, Japan, M.Eng (Applied Chemistry)
1995 – 1999 Osaka University, Osaka, Japan, B.Eng (Applied Chemistry)

รายวิชาที่สอน : เคมีอินทรีย์ (AE202), เคมีวิเคราะห์ (AE200), วัสดุศาสตร์ขั้นสูง (AE347)
ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรเคมี 1 (AE284), ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรเคมี 2 (AE285),

รางวัล : รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลชมเชย ปีพศ. 2548 สาขาเคมีและเภสัช จากสภาวิจัยแห่งชาติ

วัสดุนาโน การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้ การใช้ไมโครเวฟในการทำปฏิกิริยาเคมี

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้