ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา รุ่งโรจน์นิมิตชัย

supitcha62
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3133 Fax: +66-0 2564 3024

2001 – 2003 Osaka University, Osaka, Japan, PhD. (Materials and Life Science)
1999 – 2001 Osaka University, Osaka, Japan, M. Eng (Materials and Life Science)
1995 – 1999 Osaka University, Osaka, Japan, B. Eng (Applied Chemistry)

รายวิชาที่สอน เคมีอินทรีย์และชีวเคมี(AE200), วัสดุศาสตร์ขั้นสูง (AE347),
ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรเคมี 1 (AE284), ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรเคมี 2 (AE285),

รางวัล Awards
รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลชมเชย ปี 2548 สาขาเคมีและเภสัช จากสภาวิจัยแห่งชาติ
ครูดีเด่นสาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557
Best Presentation Awards (Session polymer), International Conference on Engineering and Innovative Materials (ICEIM) 2017

สิทธิบัตร
“Photo-responsive Plastic Composing EuO or EuS Nanocrystals” Application date: 30 May 2003, Tokugan: 2003-155534

หัวข้อวิจัย Research interests
การออกแบบและการสังเคราะห์วัสดุนาโน, การสังเคราะห์ตัวดูดซับเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม, การเตรียมวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Functional materials) จากวัสดุเหลือใช้, การใช้ไมโครเวฟในการทำปฏิกิริยาเคมี

ผลงานวิจัย Selected Publications
Nishimura M., Minakata S., Thongchant S., Ryu I., and Komatsu M., "Selective [2+1] Aziridination of Conjugated Dienes with a Nitridomanganese Complex: A New Route to Alkenylaziridines" Tetrahedron Lett., 41, 2000 7089.

Thongchant S., Hasegawa Y, Wada Y., and Yanagida S., "Liquid Phase Synthesis of EuO Nanocrystals and Their Physical Properties" Chem. Lett., 2001 1274.

Hasegawa Y., Thongchant S., Wada Y., Tanaka, T., Kawai, T., Sakata, T., Mori, H., and Yanagida S., "Enhanced Luminescence and Photomagnetic Properties of Surface-Modified EuO Nanocrystals" Angew. Chem. Int. Ed., 41, 2002 2073.

Thongchant S., Hasegawa Y, Wada Y., and Yanagida S., "Liquid-Phase Synthesis of EuS Nanocrystals and Their Physical Properties" J. Phys. Chem. B., 107, 2003 2193-2196 .

Thongchant S., Hasegawa Y., Wada Y., and Yanagida S. "Size Selective Synthesis of Surface-Modified EuS Nanocrystals Using Pyridine and Their Physical Properties" Chem.Lett. 32, 2003 706.

Thongchant S., Hasegawa Y, Wada Y., and Yanagida S., "Preparation and Physical Properties of Nano-scaled EuO by Use of Zeolite X as the Eu (II) Container" Bull. Chem. Soc. Jpn. 77, 807 (2004).

Hasegawa Y., Thongchant S., Kataoka T., Wada Y., Yatsuhashi T., Nakashima N., and Yanagida S. "EuO nanocrystal Formation under ArF Laser irradiation" Chem. Lett. 32, 2003, 708.

Thongchant S., Hasegawa Y., Tanaka K., Fujita, K., Hirao K., Wada Y., and Yanagida S. "First Observation of Faraday Effect of EuS Nanocrystals in Polymer Thin Films" Jpn. J. Appl. Phys. 42, 2003, 876.

Rungrodnimitchai S., Phokhanusai W., Sungkhaho N. "Preparation of Silica Gel from Rice Husk Ash Using Microwave Heating" Journal of Metals, Materials and Minerals, 19 (2)2009, pp.45-50.

Rungrodnimitchai S. “Modification of Rice Straw for Heavy Metal Ion Adsorbents by Microwave Heating” Macromol Symp, Vol. 295, 2010, pp. 100-106.

Rungrodnimitchai S. ‘Novel Synthesis of CaF2 Nanocrystals and the Effect of Pyridine Addition on Their Crystal Size’ Jpn. J. Appl. Phys. 50, 2011, 01BJ17-1-4.

Rungrodnimitchai S., ‘Novel source of pectin from young sugar palm by microwave assisted extraction’ Procedia Food Sci., 1, 2011, 1553-1559.

Rungrodnimitchai S., ‘Rapid Preparation of Biosorbents with High Ion Exchange Capacity from Rice Straw and Bagasse for Removal of Heavy Metals’ Sci. World J. , 2014, Article ID 634837, 1-9.

Rungrodnimitchai S. and Kotatha D., Chemically modified ground tire rubber as fluoride ions adsorbents, Chem. Eng. J. 282, 2015, 161-169.

S. Rungrodnimitchai, S. Mayod and S.Tanasarn, The Utilization of Ground Tire Rubber as Ion Exchange Materials, Defect Diffus. Forum, Vol. 382, 2018, pp 352-356.

S. Rungrodnimitchai, S. Hiranphinyophat, Oxidation of Palm Shell Coal Using HNO3/H3PO4-NaNO2 System for Adsorbents, Defect Diffus. Forum, Vol. 382, 2018, pp 312-317.

Rungrodnimitchai S. and Kotatha D., Synthesis and Characterization of Nanofiber of Oxidized Cellulose from Nata De Coco, Int. J. Chem. Eng, Vol. 2018, 2018, Article ID 2787035, 12 pages.

S. Rungrodnimitchai, S. Mayod, S.Hiranphinyophat, D. Kotatha, C. Dokbua, Oxidized Cellulose Nanofiber for Hemostatic Materials, Key Eng. Mater., Vol. 792, 2018, pp 80-85.

Rungrodnimitchai S. and Kotatha D., New adsorbents for nitrate from modified ground tire rubber, React. Funct. Polym., Vol. 136, 2019, pp 9–18.

วัสดุนาโน การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้ การใช้ไมโครเวฟในการทำปฏิกิริยาเคมี

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้