ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ทิพบุษฏ์ เอกแสงศรี

tippabust
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Tel: +66-0 2564 3001-9 ext. 3124 Fax: +66-0 2564 3024

การศึกษา :
D.Eng. (Chemical Engineering)
Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan
M.S. (Chemical Engineering)
New Jersey Institute of Technology, Newark, USA
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายวิชาที่สอน :
Material and energy balance, Thermodynamics, Mass transfer, Industrial waste treatment, Solid and Hazardous wastes management


Membrane separation technology; wastewater treatment in shrimp farm; cleanliness control in HDD industry; recovery of valuable substances from natural products; solids and hazardous wastes treatment.

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้