ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง วจ.518 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภาณุ ด่านวานิชกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี กล่าวต้อนรับนักศึกษา แนะแนวหลักสูตร แผนการศึกษา แนะนำอาจารย์ และให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา