ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ระดับ ปริญญาโท  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1


ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.  ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 364,000 บาท จำนวน 10 ทุน 

o   ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินภาคการศึกษาละ 55,000 บาท

o   ค่าใช้จ่ายรายเดือน 6,000 บาท

ผู้ที่สนใจส่งใบสมัครได้ที่ psangtea@engr.tu.ac.th 

 

เอกสารแนบ:
รายละเอียดประกาศทุนการศึกษา 1/2566
ใบสมัครทุน1/2566