ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีจัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา


โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา  จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาเพื่อปรึกษาหารือในการกำหนดหัวข้อทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะได้คำแนะนำจากคณาจารย์ต่าง ๆ ของภาควิชาตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ