ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีจัดงานแสดความยินดีให้แก่บัณฑิต/มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปี 2557


โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับบัณฑิต/มหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา และคณาจารย์ต่าง ๆ ในภาควิชาวิศวกรรมเคมี ทั้งนี้คณาจาย์ทุกท่านได้แสดงความยินเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการออกไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมทั้งรับประทานอาหารว่างร่วมกัน