ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จัดกิจกรรมกิจอาสาปลูกป่าใน มธ.


ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมกิจอาสาปลูกป่ารอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ "โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับบัณฑิตศึกษา" โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ร่วมกันปลูกต้นไม้กับสาขาอื่น ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2557เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบัณฑิตศึกษาทุกภาควิชา/โครงการต่าง ๆ