ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จัดงานแสดงความยินให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปี 2556


ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานแสดงความยินดีให้แก่ บัณฑิต, มหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาปี 2556 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณสำนักงานภาควิชาวิศวกรรมเคมี อาคารปฏิบัติการและวิจัย พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและบัตรอวยพรให้แก่บัณฑิตทุกท่าน