ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ)


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หน่วยกิตละ 5,000 บาท ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 350,000 บาท สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-564-3002-9 ต่อ 3120, 3040 มือถือ 085-042-0529

 

เอกสารแนบ:
รายละเอียดการรับสมัคร
ใบสมัคร+หนังสือรับรอง