ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 

สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-564-3002-9 ต่อ 3120 มือถือ 085-042-0529

 

เอกสารแนบ:
ประกาศรับสมัคร
ใบสมัครและหนังสือรับรอง

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้