ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ภาคการศึกษาที่ 2/2560


กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่15 ธันวาคม 2560 

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560

ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษา วันที่ 8 มกราคม 2561

เปิดภาคการศึกษา วันที่ 20 มกราคม 2561

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 349,300 บาท

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-564-3002-9 ต่อ 3120, 3040 มือถือ 084-042-0529

 

เอกสารแนบ:
รายละเอียดประกาศรับสมัคร
ใบสมัครและหนังสือรับรอง

 

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้