ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่่อทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรต่าง ๆ


ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำรายงานการดำเนินการของหลักสูตรเพื่อให้ความรู้ ความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับทุกหลักสูตรของภาควิชาทุกหลักสูตรให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี