ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม http://graduate.engr.tu.ac.th/page_bx.php?cid=29&cname=&cno=177