ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จัดโครงการสานสัมพันธ์วิศวกรรมเคมี ครั้งที่ 2


ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์วิศวกรรมเคมี ครั้งที่ 2 ขึ้น เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง วจ.518 อาคารปฏิบัติการและวิจัย และสนามกีฬาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

เนื่องด้วยในปีการศึกษา 2558 จะมีบัณฑิตจากภาควิชาฯ ประมาณ 40 คน ที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในสายวิศวกรรมเคมี  จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะเข้าสู่โลกของการทำงาน ภาควิชาฯ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการร่วมมือกันของศิษย์เก่าที่มีความรู้ความสามารถ กับนักศึกษารุ่นปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาและเตรียมความพร้อมต่อการทำงานในอนาคต โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ในภาควิชา และศิษย์เก่ามาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ลักษณะการทำงานของวิศวกรเคมีแก่นักศึกษารุ่นปัจจุบันทุกชั้นปี ทั้งโครงการปกติ TEP และ TEPE โดยโครงการจะแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมอภิปราย หัวข้อ "ความภูมิใจในวิศวกรรมเคมี ธรรมศาสตร์" และ กิจกรรมกีฬาสานสันพันธ์

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่

สานสัมพันธ์วิศวกรรมเคมี ครั้งที่ 2 (Part 1 อภิปรายฯ )

สานสัมพันธ์วิศวกรรมเคมี ครั้งที่ 2 (Part 2 กีฬาสานสันพันธ์)