ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จัดโครงการค่ายเยาวชน Chem E Camp ครั้งที่ 4


 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาลี สันติคุณาภรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและเปิดพิธี แนะนำความเป็นมาพร้อมทั้งกำหนดการกิจกรรมต่าง  ๆ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรณี แพ่งจันทึก รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย และรองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ ด่านวานิชกุล

กิจกรรมประกอบด้วย

- กิจกรรมเข้าฐานเพื่อฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

- กิจกรรมฐานการทดลองทางเคมี (Laboratory) พร้อมทำสรุปและนำเสนอผลการปฏิบัติจากกิจกรรมฐานการทดลองทางเคมี

- กิจกรรมเข้าฐานเพื่อฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อปลูกฝังความเป็นวิศวกรเคมี

- กิจกรรมแสงเทียนส่องทาง การแนะแนวน้องจากพี่คณะวิศวกรรมศาสตร์

- กิจกรรมแสดงโครงงานของนักศึกษาวิศวกรรมเคมีชั้นปีที่ 4

- กิจกรรมสันทนาการ 

- กิจกรรมพาเดินชมทัศนียภาพบางส่วนของมหาวิทยาลัย       

- คอนเสิร์ตจากวงดนตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร์

- การประกวดดาว เดือน ดิน ของค่าย และการมอบรางวัล

ภาควิชาขอขอบคุณผู้สนับสนุน ดังรายนามดังต่อไปนี้

1. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (ผลิตภัณฑ์ เลย์)

3. บริษัท แลคตาซอย จำกัด