ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ทุนการศึกษา “กองทุนการศึกษาศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ไชยเวช”


โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะมอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน ทุนละ 50,0000 บาท โดยพิจารณาสำหรับนิสิต นักศึกษา วิศวกรรมเคมี เคมีเทคนิค และเคมีอุตสาหกรรมที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโครเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ทั้งนี้ในส่วนของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หากสนใจสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าว ขอให้กรอกใบสมัคร(ตามไฟล์แนบด้านล่าง) และส่งมายังภาควิชาฯ ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น. เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกในระดับภาควิชาฯ

 

เอกสารแนบ:
ประกาศรับสมัคร
ใบสมัครทุน