ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รับสมัครนักเรียน ม.ปลาย เข้าร่วมโครงการ TU Chem-E Camp ครั้งที่ 4


คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

การรับสมัคร
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 – 8 เมษายน 2559 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครไฟล์แนบท้าย
2. ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดย แสกนเอกสารและตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร มาที่ : chem.e.camp.tu.4@gmail.com
3. ประกาศผลการสมัครในวันที่ 15 เมษายน 2559

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ประกอบด้วย
    ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัว
    ส่วนที่ 2 คำถาม
    ส่วนที่ 3 ใบอนุญาตเข้าร่วมกิจกรรม (ให้ผู้ปกครองเซ็นต์และนามมายื่นในวันเปิดค่าย)
2. รูปถ่ายของผู้สมัคร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดา ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
    ขนาด 1 ถึง 2 นิ้ว(ติดมาในใบสมัคร)
3. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือ สำเนาผลการศึกษา หรือหลักฐานที่แสดงว่าตัวผู้สมัคร
กาลังศึกษาอยู่จริง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   >>> Chem-E camp#4 

 

เอกสารแนบ:
ใบสมัคร