ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา โครงงาน/สหกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช อุศุภรัตน์

e-mail : uphairat@engr.tu.ac.th
Phone: 02-5643001-9 ext 3225 Fax: +66-(0)-2564-3024

 

เอกสารแนบ:
ตารางการดำเนินงาน รายวิชาโครงงาน และ สหกิจ ภาคการศึกษาที่ 1/2559

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้