ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คู่มือการพิมพ์ปริญญานิพนธ์ อ้างอิงการใช้คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับปี 2564

โดยในรูปเล่มขอให้เปลี่ยนจากคำว่า "วิทยานิพนธ์" เป็น คำว่า "โครงงาน"

 

เอกสารแนบ:
คู่มือการพิมพ์ วิทยานิพนธ์ 2564
การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาตามหลักเกณฑ์ APA
การอ้างอิงแบบเชิงอรรถตามหลักเกณฑ์ Turabian
การอ้างอิง แบบตัวเลข ตามหลักเกณฑ์ Vancouver

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้