ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

   

ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.      ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 364,000 บาท จำนวน 10 ทุน 

o   ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินภาคการศึกษาละ 55,000 บาท

o   ค่าใช้จ่ายรายเดือน 6,000 บาท

2.      ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

o   ระดับปริญญาโท แบบเหมาจ่าย ทุนละ 40,000 บาท

o   ระดับปริญญาเอก แบบเหมาจ่าย ทุนละ 80,000 บาท

3.      ทุนนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุนละไม่เกิน 10,000 บาท

4.      ทุนวิจัยในต่างประเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท (ทำวิจัยในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 60 วัน)

นักศึกษาสามารถสมัครขอทุนการศึกษาได้ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 

เอกสารแนบ:
รายละเอียดประกาศทุนการศึกษา 1/2565
ใบสมัครทุนการศึกษา 1/2565

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้