ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์เรื่องอัตราให้บริการสำหรับโครงการบริการทดสอบและวิเคราะห์ตัวอย่าง

       ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการบริการทดสอบและวิเคราะห์ตัวอย่าง ซึ่งในการดำเนินงานจะต้องกำหนดอัตราการให้บริการเพื่อเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการอาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 วรรคสองแห่งระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

     จึงประกาศกำหนดอัตราการให้บริการสำหรับโครงการบริการทดสอบและวิเคราะห์ตัวอย่าง ตามเอกสารดังแนบด้านล่างนี้

    พร้อมส่งแบบฟอร์มขอใช้บริการมาที่ : mkitti@engr.tu.ac.th

   ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0863042559

 

เอกสารแนบ:
ประกาศอัตราบริการโครงการทดสอบและวิเคราะห์ตัวอย่าง